Wait when page loaded

office@vertis.ro

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

I. Preambul

SCA “BASARAB TODOR GAGA” cu sediul in Cluj-Napoca, str.Haiducului, nr. 6, Judetul Cluj, reprezentata de avocat coordonator Basarab Alexandru, denumita in continuare “Societatea”, aplică următoarea politică privind confidențialitatea și protecția adecvată a datelor cu caracter personal și respectarea cu strictețe a obligațiilor și responsabilităților sale, în calitate de operator de date cu caracter personal.
In vederea elaborarii si implementarii acestei politici, Societatea a luat in considerare legitimatia aplicabila in acest domeniu, incluzand dar fara a se limita la Regulamentul general privind protecția datelor UE 2016/679 (“GDPR”).

II. Datele cu caracter personal prelucrate

In desfasurarea activitatii noastre, Societatea prelucreaza mai multe categorii de date cu caracter personal care apartin clientilor nostril, reprezentantilor acestora, persoanelor de contact ale clientilor nostril sau tertilor. Aceste date sunt comunicate Societatii direct de catre client sau sunt primite prin prisma derularii activitatii profesionale ale societatii.
Mai exact, Societatea prelucreaza urmatoarele date:

 • Date de identificare: numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, adresa de domiciliu, resedinta, seria si numarul actului de identitate, cod numeric personal, conturi bancare, adrese de e-mail, numere de telefon, etc;
 • Date biometrice (copii ale documentelor de identitate);
 • Informate referitoare la relatiile de munca, venituri, avere, educatie, titluri academice si profesionale, starea civila si situatie familiala, abilitati, caracteristici, tendinte, relatii oficiale si personale, orice alte astfel de informatii;
 • Date considerate de Regulament ca date sensibile, precum: opinii politice, viziune religiosa, date medicale, date privind orientarea si viata sexuala, date privind originea rasiala si/sau etnica.
 • Informatii privind condamnarile penale, orice alte informatii referitoare la sanctiuni, penale, contraventionale, disciplinare.

III. Modalitatea de prelucrare a datelor

Societatea, in calitate de prestator de servicii juridice, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal conform propriilor termeni și condiții aplicabile serviciilor prestate și / sau în scopurile prevăzute de legislația sa aplicabilă (Legea nr.51 / 1995 privind profesia de avocat, Statutul profesiei de avocat si orice alta legislatie relevanta) și, prin urmare, în ceea ce privește aceste operațiuni de prelucrare a datelor, va acționa ca un operator independent.

De asemenea, Societatea poate prelucra date cu caracter personal si in calitate de persoana imputernicita de operator. In aceasta ipoteza, scopul procesarii datelor este determinat de operator.

In desfasurarea activitatilor prestate in temeiul Contractelor de asistenta juridica, Societatea se obliga sa respecte toate obligatiile aplicabile, in confirmitate cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, incluzand dar fara a se limita la GDPR.

Societatea se asigura ca toate presoanele vizate sunt informate corespunzator cu privire la drepturile lor privind protectia datelor, cu privire la datele pe care le procesam si la scopurile pentru care le procesam.

IV. Temeiul si scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Societatea, in calitate de operator, proceseaza date cu caracter personal, in vederea indeplinirii urmatoarelor scopuri:

A. Incheierea si executarea Contractelor de asistenta juridica. In acest sens, Societatea efectueaza servicii juridice precum:

 • acordarea de consultanta juridica;
 • reprezentare si asistare in fata instantelor de judecata, a organelor de urmarire penala, a executorilor judecatoresti, a notarilor publici, a autoritatilor administrativ-jurisdictionale, a instantelor de arbitraj si a altor institutii publice;
 • redactarea contractelor si a altor acte;
 • atestarea identitatii, a datei si a continutului unui act;
 • exercitarea unor activitati fiduciare;
 • gazduire de sediu social;
 • efectuarea altor activitati specifice profesiei de avocat.

B. Indeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public.

In acest sens, Societatea pentru a realiza activitatea profesională în scopul înfăptuirii justiției, prelucrează datele cu caracter personal ale părților adverse sau ale unor terțe persoane.

C. Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator.

D. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului:

cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale; îndeplinirea obligației noastre legale de a ține evidența contabilă; îndeplinirea obligației noastre profesionale de a păstra registrele contractelor încheiate de Societate și a documentelor pentru care am certificat data; îndeplinirea obligației legale de arhivare etc.

E. Prelucrarea se face in baza consimtamantului dvs.

V. Transmiterea detalor catre alte entitati

In vederea relizarii activitatiilor specifice profesiei de avocat si a obligatiilor nascute din Contractul de asistenta juridica, Societatea transmite datele cu caracter personal catre instantele de judecata, organele de cercetare penala, notari publici, executori judecatoresti, autoritatile administrativ-jurisdictionale, instantele de arbitraj, alte instituitii publice, instituitii financiare sau bancare, persoanelor autorizate cu care societatea are un contract de colaborare (contabili, traducatori etc).

Societatea se asigura ca odata cu transferul datelor catre alte entitati, in situatiile strict permise de legislatia aplicabila, sunt luate masurile necesare pentru a garanta nivelul de securitate al datelor impus de GDPR.

VI. Perioada prelucrarii datelor

Datele personale prelucrate în scopurile specificate în acest document vor fi păstrate pe perioada relatiilor contractuale dintre dvs si Societate, precum și ulterior pentru perioadele de păstrare impuse de legea aplicabilă. În cazul inițierii unei proceduri judiciare, datele cu caracter personal sunt păstrate până la sfârșitul procedurii, inclusiv pe parcursul oricărei perioade de exercitare a unor caii de atac. Ulterior datele dvs sunt șterse sau arhivate, conform prevederilor legale aplicabile.

Datele dvs cu caracter personal vor fi sterse/distruse/anonimizate odata ce nu vor mai fi necesare in mod rezonabil pentru exercitarea scopului pentru care acestea au fost colectate ori la momentul la care dvs va retrageti consimtamantul.
Societatea noastra in mod periodic verifica necesitatea pastrarii in continuare a dastelor colectate, respectiv a temeiului in care acestea au fost colectate.

VII. Drepturile persoanelor vizate

Odata cu intrarea in vigoare a Regulementului 2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal, persoanele vizate au urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea acestor date:

Dreptul de a fi informat – persoana vizată are dreptul de a accesa datele cu caracter personal care o privesc;

Dreptul la rectificare – persoana vizată are dreptul de a obține de la Societate rectificarea datelor cu caracter personal inexacte cu privire la el sau ea;

Dreptul de a șterge datele (“dreptul de a fi uitat”) – persoana vizată are dreptul de a obține de la Societate ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc în cazul în care prelucrarea nu este legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – persoana vizată are dreptul să obțină de la Societate o restricție privind prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc în cazul în care are obiecții cu privire la exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege ;

Dreptul de a formula obiecții – persoana vizată are dreptul să se opună prelucrării datelor noastre personale, în special la prelucrarea datelor bazate pe interesele noastre legitime;

Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

 1. prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); şi
 2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de a retrage consimțământul – în cazul în care prelucrarea se bazează pe acordul persoanei vizate, acesta poate să-l retragă oricând. Retragerea consimțământului va intra în vigoare numai pentru viitor, iar procesarea efectuată înainte de retragere va rămâne valabilă;

Dreptul de a depune o plângere – persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. anspdcp@dataprotection.ro, +40.318.059.211, +40.318.059.212.

In vederea exercitarii de catre dvs a drepturilor mentionate mai sus, aveti posibilitatea de a ne contacta folosind urmatoarele informatii de contact:
Adresa: str. Haiducului, nr. 6, jud. Cluj
tel : +40 364 133 178 | fax : +40 374 092 187 | e-mail; office@vertis.ro

Aceasta politica de confidentialitate a fost actualizata in data de 22.06.2020. Societatea noastra isi rezerva dreptul de a actualiza prezenta politica de condfidentialitate. In situatia operarii unor modificari, vom afisa pe site-ul nostru ultima versiune a Politicii de confidentialitate.